สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2557
ประกาศ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 

  กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
 
 
   
  กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
 
 
   
  แบบใบรับรองแพทย์  
 
 
   
  กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ตารางสอบรายบุคคลตำแหน่งต่าง ๆ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
 
 
   
  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)  
 
 
   
  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฏหมาย)  
 
 
   
  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา)  
 
 
   
  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 
 
   
  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
 
 
   
  กำหนดการให้ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ามารายงานต้วเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555  
 
 
   


 
powered by